5 องค์ประกอบของการทำ Digital Transformation

Digital Transformation คือ

การเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิด Digital Transformation มีการปรับตัวอยู่หลากหลายทฤษฎี ในวันนี้จะมาแนะนำหลักการของ ionology มีองค์ประกอบด้วยกันอยู่ 5 อย่างคือ

1.Strategy กลยุทธ์ของธุรกิจ

คือการวางแผนธุรกิจและวางรายละเอียดการปฏิบัติ นับว่าเป็นจุดสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ Digital Transformation ได้ การวางกลยุทธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารรู้ว่า ปัจจุบันธุรกิจของตนเองจำทำอะไร ทำไปเพื่ออะไร ตอนนี้อยู่ ณ จุดใด และในอนาคตต้องการให้ไปสู่จุดใด จากนั้นจึงหาวิธีการเพื่อทำให้ไปให้ถึงเป้าหมายในอนาคตจะช่วยให้เราไม่หลงทิศทางที่องค์กรได้ตั้งไว้

2.Staff & Customer Engagement การสื่อสารทั้งพนักงานและลูกค้า

คือการทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันระยะยาวกับองค์กรหรือแบรนด์ขององค์กร ซึ่งการสื่อสารจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ Loyalty ในทั้งพนักงานและลูกค้า ทำให้ลูกค้านึกถึงองค์กรของเราเป็นรายแรก และอีกทั้งยังชักชวนคนรอบข้างให้มาซื้อสินค้าและใช้บริการของเราเพิ่มด้วย

3.Culture of Innovation เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่คอยหล่อเลี้ยงพนักงานให้อยู่กับองค์กรเราไปนาน ๆ วัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สิ่งใหม่นี้อาจยังไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งทุกคนต้องค่อย ๆ ปรับตัว ยิ่งมีเทคโนโลยีหรือความรู้เข้ามาส่งเสริม และสกิลเกี่ยวกับ Digital Transformation ก็จะช่วยให้พนักงานนั้นเก่ง และเท่าทันโลกมากขึ้น

4.Technology เทคโนโลยี

คือการใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด  ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรคนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่พนักงาน แต่ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีคือเพื่อนของพนักงานที่ต้องดำเนินงานควบคู่กันไปเพื่อเสริมให้พนักงานพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

5.Data & Analytics ข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์

คือข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลจึงเป็นตัวช่วยกำหนดเป้าหมาย แบบแผนการตลาด และทิศทางของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรได้ หากเราทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ การวางแผนในการทำ Digital Transformation ก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที
ทฤษฎีการทำ Digital Transformation มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ในแต่ละองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด จึงควรมีความพร้อม และพัฒนาองค์กรให้เดินหน้า ก็จะสามารถก้าวผ่านยุค Digital Disruption และดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

LFFINTECH หวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation ว่ามีแนวคิดและองค์ประกอบอย่างไรในการทำ การหยิบเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation หากใครอยากได้ข้อมูลแนวคิด ตัวอย่างการทำ Digital Transformation  เพิ่มเติมจาก  ionology