8 เคล็ดลับ ในการทำ Digital Transformation เพื่อยกระดับธุรกิจ

ในตอนนี้ไม่ว่าใคร ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจกันทั้งนั้น แต่ที่มากกว่านั้นคือเจ้าของธุรกิจทุกคนอยากที่จะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง โดยเฉพาะต้องการที่จะสร้างระบบภายในขององค์กรให้ตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจให้ไหลลื่นและตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่โลกนั้นได้เปลี่ยนแปลงทุกวัน ปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา การทำ Digital Transformation เทคโนโลยีและ IT ปรับทุกวินาที Strategy จากเดิมที่เคยตอบโจทย์ได้หมดทุกข้อ ก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในตอนนี้

เมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือการทำ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ เพราะการบีบรัดด้วยสถานการณ์วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 นั้นได้ผลักให้ธุรกิจจำเป็นต้องอาศัย IT ทั้งหมด Back Office ในด้าน IT จากที่เดิมเคยใช้ได้ดี อาจไม่ดีเหมือนเดิมอีกต่อไป และระบบงานที่เคย Plug กันได้อย่างราบรื่น ก็อาจจะไม่ได้ Match กันอีกแล้ว และถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับและเปลี่ยน เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน และ 8 ข้อต่อไปนี้ คือคำตอบของ IT ที่จะนำพาความยั่งยืนมาสู่ธุรกิจและหน่วยงานของคุณ

ทางด้าน 2 บริษัทชั้นนำด้าน IT อย่าง Iknowplus ได้มีการจับมือกับ The Strategence เพื่อตกผลึกหาคัมภีร์เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จให้แก่ธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยหลัก 8 ข้อในการทำ Digital Transformation Module เป็นคัมภีร์ IT ที่เกิดจากการร่วมระดมสมองบนวิถี NEW NORMAL เพื่อช่วยในการฝ่าวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างไร นี่คือโอกาสทองที่สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการก้าวเข้าสู่วิถีการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล เต็มตัวอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1. STRATEGIC FORESIGHT & ASSESSMENT

คือสิ่งแรกที่ทุกหน่วยงานและธุรกิจนั้นต้องทำ เพื่อทำให้รู้จักตัวตนที่ตนเองเป็นและกำหนดทิศทางที่ต้องการจะเป็นขององค์กร ทั้งด้านของเชิงกลยุทธ์ และทิศทางในการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ความจำเป็นต่อการประเมินผล โดยทางผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งสายธุรกิจ, สาย IT, สายการเงิน และ Operation ในขั้นตอนนี้ทางหน่วยงานและทางธุรกิจ จะทำพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่อร่วมกันระดมสมองและสำรวจอนาคตและวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจและตลาด เพื่อคาดการณ์ถึงโอกาส, ความท้าทาย, ตั้งเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน และคิดอยู่เสมอว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ้าง

2. DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP

กระบวนการในข้อนี้สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นการกำหนดบทบาทในการออกแบบและวางแนวทางการขับเคลื่อนขององค์กร โดยเริ่มจากการทำ Roadmap เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถกำหนดเป้าหมายและการวัดผลเชิงกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงในการทำ Digital Transformation ในแต่ละช่วงเวลาได้ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

3. IDEA CREATION / DESIGN THINKING

เมื่อมีกำหนดเป้าหมายและการวัดผลในแต่ละช่วงเวลาแล้ว สิ่งจำเป็นที่จะต้องทำต่อมานั้นคือการคิดหาแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ และขั้นตอน IDEA CREATION / DESIGN THINKING นั้นจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ทีมงานสามารถระดมสมอง และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบของ Solution ได้

4. TECHNOLOGY EXPLORER

เป็นเรื่องของการสำรวจและประเมินเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อคัดเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดในการสนับสนุนรูปแบบของ Solution ที่กำหนด

5. TURNING IDEAS TO MINIMUM VIABLE PRODUCT

ในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่เลือกจากขั้นตอน Technology Explorer นั้นสามารถตอบโจทย์ของ Solution ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะนำเทคโนโลยีที่เลือกเหล่านั้นมาทดลองและผสมผสานการทำงานเชื่อมต่อกันในรูปแบบของการจำลองต้นแบบหรือการทำ Prototype เพื่อที่จะพิสูจน์และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถสนับสนุน Solution ที่ได้กำหนดไว้จริง

6. TECHNOLOGY EVALUATION

ส่วนนี้เป็นขั้นตอนของกระบวนการของตรวจสอบเทคโนโลยีที่เลือกมา เพื่อให้เข้าใจในข้อจำกัดต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อความมั่นใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีความเหมาะสมและสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

7. ENTERPRISE IT MODERNIZATION

เมื่อได้มีการเลือกเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน Solution แล้ว จะต้องนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือเดิมที่มีการทำ IT Modernization เพื่อที่จะทำให้องค์กรเข้าใจสภาพแวดล้อมของไอทีที่เป็นอยู่ และสามารถวางแผนงาน กำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา ทั้งแนวทางในปรับปรุงต่อยอดระบบเดิม หรือพัฒนาใหม่ การทำแผน IT Modernization อาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการ

8. PROJECT MANAGEMENT

ในการบริหารจัดการให้โปรเจคต่าง ๆ ขององค์กรมีการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นจะเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตามจุดประสงค์และตามระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยการบริหารโครงการรวมถึงการอบรมทีมงานเพื่อกำหนดแผนและขอบเขต, การตรวจสอบความคืบหน้า, การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ การรายงาน และการวัดผลต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดของโปรเจค

สุดท้ายนี้การยกระดับหรือการพัฒนาองค์กรในตอนนี้ ควรที่จะมีการศึกษาเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับองค์กรเช่นหลักการทำ Digital Transformation 8 ข้อที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรควรมีการนำไปปรับใช้ภายในองค์กรหรือธุรกิจของตนเองในยุคดิจิทัลนี้

อ้างอิงโดย : https://www.iknowplus.co.th/single-post