สิ่งที่ต้องข้ามผ่าน เมื่อองค์กรทำ Digital Transformation

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค การเกิดขึ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เหล่าองค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัว เมื่อมีสิ่งไหนที่ทำแล้วองค์กรของตนอยู่รอดหรือพัฒนาขึ้น เหล่าผู้บริหารก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับองค์กร ซึ่งสิ่งที่นำมาปรับใช้บางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรของตน แต่ถ้าหากนำมาปรับใช้แล้วเหมาะ ก็จะเป็นปีกที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงและจะขึ้นเป็นผู้นำในลำดับต้น ๆ ของธุรกิจนั้น ๆ และหนึ่งในการที่จะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจพัฒนายิ่งขึ้น นั่นก็คือ Digital Transformation และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ย่อมมีอุปสรรคหรือปัญหาเสมอ ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร การที่จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ขององค์กรที่จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจของตน

1. มุมของบุคลากรในองค์กร

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยนองค์กรก็คือ บุคลากรภายในองค์กร การทำงานภายในองค์กรนั้นย่อมต้องมีความแตกต่างของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นมุมมอง อายุ ประสบการณ์ ก็ล้วนต่างกัน ดังนั้นอยู่ดี ๆ จะมีการนำเทคโนโลยีไปใช้ก็ต้องมีการปรับมุมมองของบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อน และจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ผู้นำจะต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน จากนั้นค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนการทำงานโดยเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพราะหากบุคลากรมีมุมมองที่ต่างกัน จะทำให้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ จะเอามาแทนเขาหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการต่อต้านจากภายในองค์กรได้

2. ผู้นำที่มีความสามารถ

ผู้นำถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคลากรเห็นเป้าหมาย เกิดความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำ ผู้นำเป็นแสงในการเดินทางในที่มืดสำหรับผู้ตามหรือบุคลากร ดังนั้นการสื่อสารระหว่างผู้นำกับผู้ตามต้องมีภาพที่ชัดเจน มองในมุมเดียวกัน และผู้นำต้องเข้าใจว่าตนเองทำอะไรอยู่ จะไปทิศทางไหน และต้องให้เวลากับบุคลากรในการปรับตัวทำให้เขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเรา หากกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวฉันใด การปรับเปลี่ยนภายในองค์กรก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน

3. ความปลอดภัยของข้อมูล และกฎหมาย PDPA

การที่เราจะดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) องค์กร จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งนั่นรวมถึงข้อมูลของลูกค้าด้วย ดังนั้นเราจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ถ้าหากข้อมูลเกิดรั่วไหลจะทำให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นในธุรกิจของเรา ลูกค้าก็จะไม่มาใช้บริการ ส่วนในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือ PDPA เพื่อที่จะให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ ในการที่จะให้ข้อมูลในแต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก่อนการให้ข้อมูลเสมอ เช่น การให้ข้อมูลสำหรับจัดส่งอาหารหากมีการขอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในการจัดส่ง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว ในส่วนของผู้เก็บข้อมูลก็ต้องรู้ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีระบบในการควบคุมหรือการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงข้อมูล และต้องมีการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษดังนี้

-ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง

-โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

4. กระบวนการในการทำงาน

กระบวนการในการทำงานนั้นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะทุกฝ่ายจะต้องมีทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ ในช่วงแรกอาจจะทำให้เกิดความล่าช้า การไม่เข้าใจกันในแต่ละฝ่ายเวลาทำงานร่วมกัน ดังนั้น เวลา ความเข้าใจ และเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับตัวของบุคลากร

ในบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าบุคลากรทุกคนภายในองค์กรล้วนเป็นส่วนสำคัญในการทำ Digital Transformation ดังนั้นหากทุกคนยอมรับ และปรับตัวก็จะช่วยให้องค์กรของตนเองประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation