SME ปรับตัวอย่างไรในยุค Digital Transformation

ด้วยความที่เทคโนโลยีมีความล้ำหน้ามากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผลให้เหล่าธุรกิจ SME ต้องมีการปรับตัว เพราะหากไม่ปรับตัว และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก็จะไม่สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้

Digital Transformation คืออะไร

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนองค์กรหรือธุรกิจให้มีความพร้อมในโลกดิจิทัลมากขึ้น แต่การที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ให้สมบูรณ์นั้น องค์กรหรือธุรกิจต้องมีการตั้งพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวคิดของบุคลากรต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ส่วนผู้นำต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรหรือธุรกิจ โดยการนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนการที่จะทำเสมอ

Digital Transformation จะเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจด้านใด

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์องค์กรหรือธุรกิจ วิสัยทัศน์ของผู้นำที่พร้อมจะรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เป็นการนำสิ่งต่าง ๆ มาใช้อย่างครบถ้วน รวมถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร จึงจะนับว่าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) อย่างแท้จริง

Digital Transformation สำคัญกับ SME อย่างไร

จากการเข้ามาของเทคโนโลยี บวกกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การชำระเงิน การซื้อสินค้าออนไลน์ การเรียกบริการขนส่งสาธารณะ เมื่อผู้บริโภคมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป หากเรามัวทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ไม่ปรับตัวเข้าหาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ไม่เรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่มาปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการก็จะทำให้ธุรกิจของเรามีแต่จะถดถอย และล้มเหลวอย่างแน่นอน หากคุณมุ่งหวังให้ธุรกิจของคุณพัฒนาไปจากเดิมก็จงเรียนรู้และปรับตัวอย่าหวังสิ่งใหม่ ๆ หากคุณยังทำแต่สิ่งเดิม ๆ

การนำ Digital Transformation มาปรับใช้กับ SME

1. การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

การที่ผู้บริโภคเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นและนานขึ้น ทำให้เกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วการที่จะกลับมาสู่วิถีชีวิตแบบเดิมก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นภาคธุรกิจเองก็ควรจะต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) จะช่วยให้ธุรกิจ SME ดำเนินงานได้สะดวกยิ่งขึ้น สร้างความง่ายให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการบนแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคคุ้นเคย

2. ช่วยลดต้นทุน

การนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) มาใช้จะช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนในการทำงานลงได้ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ จะเป็นการช่วยประหยัดในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้บริโภคต้องการอะไรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เราก็จะผลิตสิ่งนั้นมาให้กับผู้บริโภค จะได้ไม่ต้องคิดแทนผู้บริโภคบางครั้งในสิ่งที่เราคิดว่าผู้บริโภคต้องการอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้

3. การใช้เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม

เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างนวัตกรรมขององค์กรหรือบริษัทเราขึ้นมา เพื่อลดสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือลดส่วนเกินของธุรกิจออกไป หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่าแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ก็ได้

4. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการเกิดปัญหาหรือต้องการสอบถามเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา สามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ตลอดเวลาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้ และเมื่อเรามีโปรโมชัน เราก็จะสามารถส่งไปให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงและยังสามารถเลือกได้ว่าใครจะได้โปรโมชันไหนและแบบใด เพื่อที่จะทำให้โปรโมชันเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละบุคคลได้