ก้าวให้ทันโลกยุค Digital Transformation ให้เท่าทันด้วยการทำงานแบบ Agile

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกสิ่งมีการปรับตัวให้ทันสมัย เทรนด์ Digital Transformation กำลังเป็นที่พูดถึงกันมาก และยกระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เเปรผันตามกระแสสังคมและเป็นแบบส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น วันนี้ LFFintech จะมาพูดถึงเรื่องการก้าวให้ทันโลกยุค Digital Transformation ให้เท่าทันด้วยการทำงานแบบ Agile ไปดูกันว่าจะปรับใช้ได้ยังไง

การปฏิวัติโลกสู่ Digital Transformation

Agile เป็นแนวคิดที่มาพร้อมกับการปฏิวัติโลกสู่ Digital Transformation โดยตัดทอนกระบวนการการทำงานที่ยุ่งยากและวุ่นวายลง แล้วเน้นการสื่อสารระหว่างลูกค้า หรือแม้แต่คนในทีมให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถถ่ายทอด และนำเสนอผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการการใช้งานระบบของลูกค้ามากที่สุด โดย Agile จะแตกต่างจากระบบการทำงานแบบเดิม ๆ อย่าง “Waterfall” ที่จะต้องรอให้แต่ละกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว ถึงจะเห็นผลลัพธ์ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร และผลสัมฤทธิ์อาจไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และต้องเสียเวลาในการปรับปรุงแก้ไขอีกก็เป็นได้

Agile คือแนวคิดในการทำงานไม่ใช่รูปแบบการทำงาน

ซึ่งก็ได้เห็นมุมมองทางทฤษฎีไปแล้ว แล้ว Agile ตอบโจทย์กับทุกธุรกิจหรือไม่ ? ซึ่งแน่นอนว่า Agile ไม่ใช่กระบวนการการทำงาน แต่คือแนวคิดที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสาร การทดสอบ และเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อศึกษาหาวิธีการที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งแน่นอนว่าหลากหลายองค์กรต้องการความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และใช้งานได้จริงกับการทำงานในแต่ละวัน

Digital Transformation and agile
https://plan.io/blog/what-is-agile-project-management/

ทำอย่างไรให้แน่ใจว่า Agile จะเหมาะกับองค์กร ?

เราสามารถนำแนวคิดแบบเดียวกันมาพิจารณาองค์กรและค่อย ๆ แบ่ง ประยุกต์ใช้เป็นส่วน ๆ ไปก็ได้ ตัวอย่างง่าย ๆ เลยคือการทำ Digital Transformation ของแต่ละแผนก โดยอาจจะเริ่มต้นที่แผนกการตลาด ที่สามารถวางแผนการตลาด ปรับใช้ ทดลอง และปรับปรุง ในเวลาอันสั้น และใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก เป็นต้น ซึ่งเมื่อผ่านการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุง จนค้นพบวิธีการที่ดีที่สุด และนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์กับแผนกอื่น ๆ อีกได้ตามความเหมาะสม

| Agile จะแบ่งงานเป็น Module ย่อย ๆ และค่อย ๆ พัฒนาไปทีละ Module ให้แล้วเสร็จ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อรับทราบความคิดเห็น เมื่อตรงกับความต้องการ ก็สามารถพัฒนาในส่วนถัดไปได้ ถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งขัดข้องก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที สมกับการแข่งขันในยุค Digital Transformation

หัวใจหลักของ Agile


หัวใจหลักของ Agile คือการสื่อสารระหว่างกันในทีม เพื่อให้ทีมมองเป้าหมายได้ตรงกันว่าไปในทิศทางไหน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงอะไร จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว ให้ความเคารพความคิดเห็นของกันและกัน เชื่อมั่นว่าในแต่ละคนนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ ความสามารถของคนในทีมจะสามารถทำให้งานนั้นมีคุณค่ามากขึ้น Agile เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่นำไปปฏิบัติจริงไม่ง่าย

องค์กรต้องการนำ Agile มาประยุกต์ใช้

อย่ามองที่ด้านกระบวนการอย่างเดียว ต้องมองที่คน และวัฒนธรรมขององค์กรให้มาก โดยเริ่มต้นจากการสื่อสารถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม และมีการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้บริหารต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและโยนทิ้งวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ โดยการเปลี่ยนนี้ ไม่ใช่เพียงแค่แผนกบางแผนกเท่านั้น แต่สามารถนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนทั้งองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดดในยุค Digital Transformation นี้

ดังนั้นหลาย ๆ ธุรกิจจึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยหลายแห่งเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับองค์กรของเรา LFFintech ที่มีการทำงานแบบ Agile ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมาย แบ่งงานเป็น Module ย่อย ๆ และค่อย ๆ พัฒนาไปทีละ Module ให้แล้วเสร็จ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานที่รวดเร็ว พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน