แนะนำแนวทางการทำ Digital Transformation จากประสบการณ์จริง

ในยุคดิจิทัลที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม และการแข่งขันในภาคธุรกิจมีความท้าทายมากขึ้น องค์กรมีความจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจเท่าทันคู่แข่ง หรือเหนือกว่า และต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างทักษะและทัศนคติแก่พนักงาน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Transformation คือ?

การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำ Digital Transformation จากโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยคุณวีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ได้เผยประสบการณ์การเริ่ม Journey ในการทำ Digital Transformation ที่ผ่านมา จากจุดเล็ก ๆ จนประสบความสำเร็จ โดยสรุปออกมาเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.Sense of Urgency

คือ ทักษะหรือการสามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อให้อยู่รอดหรือเอาชนะคู่แข่งได้ ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามัวแต่รอมันจะไม่เกิด มันต้องเป็นโครงการหรือโปรเจค ที่ต้องออกมาแล้วประสบความสำเร็จ

2.Form a Small Group

เริ่มจากการสร้างทีมเล็ก ๆ ก่อน  ประกอบไปด้วย ทีมไอที 3 คน การตลาด 1 คน และ Business User ที่เกี่ยวข้องกับ Checkup อีก 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน ทำให้สามารถ Launch Product ออกมาได้อย่างรวดเร็ว

3.Creating Vision

การทำงานเป็นทีมเล็ก ๆ โดยไม่มีผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์หรือ Vision ให้ ก็อาจทำให้ทีมงานขาดการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน Leader คือสิ่งที่จำเป็น โดยมีหน้าที่ติดตามงานทุกสัปดาห์ และมีการกำหนด Vision อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ มีทิศทางในการดำเนินงานอย่างไร ส่งเสริมให้กล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ยึดติดในรูปแบบเดิม ๆ

4. Empathize

คือการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยทำความเข้าใจกับปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายประสบอยู่ ให้รับรู้ถึงความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ

5. Establish Short Term Win

สร้างเป้าหมายความสำเร็จระยะสั้นไว้ เพราะถ้าตั้งเป้าหมายไว้ไกลเกินไปก็จะยากที่จะสำเร็จหรือต้องใช้เวลานาน อาจใช้การสร้างความตระหนักรู้ และให้รางวัลจูงใจแก่คนในทีมเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

6. Institutionalize New Approach and Culture

เมื่อประสบความสำเร็จในการทำโครงการแล้ว ก็ต้องคิดต่อว่าจะทำอย่างไรให้ความคิดใหม่ ๆ สามารถอยู่กับองค์กรได้ต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://stepstraining.co/strategy/how-to-implement-hr-digital-transformation-to-the-organization