การทำ Digital Transformation เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส

ในตอนนี้หลาย ๆ ธุรกิจเป็นที่น่าจับตามองว่าองค์กรธุรกิจแต่ละองค์กรนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง และมีการปรับตัวกันอย่างไรบ้าง เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในขณะที่ทั่วโลกได้มีการไหลผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กำลังจะเข้ามายึดพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ และยังมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของ GDP มากกว่าการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม ดังนั้น การทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ธุรกิจจะปรับตัวกันอย่างไดี?

ผลิกโฉม Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มทักษะของทีมรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กร จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ คงไม่มีใครปฏิเสธกระเเสของการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล หรือ Digital Transformation แต่ว่าองค์กรส่วนใหญ่นั้น ยังมีการเข้าใจผิดว่าการที่เราเปลี่ยนจากองค์กรธรรมดาสู่องค์กรดิจิทัลนั้น คือการที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้สังคมรับรู้ว่าองค์กรเรามีเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว แต่เพราะความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดความวุ่นวาย และส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาองค์กร

ดังนั้น เพื่อความสำเร็จขององค์กรบนเส้นทางของ Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรต้องมั่นใจว่าทางด้านผู้นำองค์กรและทีมพัฒนาองค์กรมีทักษะสำคัญ 4 ข้อ เพื่อใช้เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการสร้างความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จากการทำ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ทักษะที่สำคัญ เพื่อให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และเส้นทางสู่ความสำเร็จของการทำ Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้ภายในองค์กร

การสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลอง และมีการพัฒนาต่อยอดจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานกันแบบร่วมแรงร่วมใจ ประสานจุดเเข็งต่าง ๆ ของแต่ละทีม และร่วมมือกันเป็นหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน และเพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2.  การคิดเชิงกลยุทธ์

ถ้าจะเปรียบเทียบคงจะเหมือนกับเรือหาปลาขนาดใหญ่มีกัปตันเรือที่คอยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ก่อนออกเรือ เช่น สภาพดินฟ้า อากาศ ลมบกลมทะเล ล่องไปในน้ำตื้นหรือน้ำลึก และจะต้องล่องไปในทิศทางไหน เพื่อที่จะไปให้ถึงก่อนเรือลำอื่น เช่นเดียวกันกับทีม ผู้นำและทีมพัฒนาองค์กร ต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงไปกับทิศทางขององค์กร และนำไปสู่การวางแผนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

การใช้ความสามารถในการเชื่อมต่อจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง และความสามารถในการใช้ระบบ Automation ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Analytics) เพื่อการจัดทำเนื้อหาหรือการหาสารสนเทศในเรื่องการรณรงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ในเรื่องของการแก้ปัญหาและการตอบสนองที่เหนือความต้องการและความคาดหวัง

4.  ความเข้าใจในระบบขององค์กร

ความสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทุกคนภายในองค์กรที่เปิดใจยอมรับ ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถช่วยให้องค์กรหรือคนภายในองค์กรผ่านพ้นจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในอดีตให้ทำงานได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น และถ้าหากจะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ควรมีตัวช่วยที่ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าการเรียนรู้นั้นยุ่งยากมากเกินความสามารถของเขา ดังนั้นทางด้านผู้นำองค์กรและทีมพัฒนาขององค์กร ต้องสามารถวางโครงสร้างที่สำคัญของหน่วยงาน และปรับกระบวนการปฏิบัติงานที่สะท้อนไปยังทิศทางและนโยบายขององค์กร สิ่งที่สำคัญคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้บุคลากรเห็นภาพและจุดหมายปลายทางขององค์กร พยายามพัฒนาตนเองเพื่อช่วยกันทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

สุดท้าย กระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรการปรับเปลี่ยนองค์กรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าสู่ยุคของ Digital Transformation ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรแต่ละองค์กรควรมีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร และถ้าหากองค์กรไหนที่มีทักษะ 4 ทักษะ ที่ได้กล่าวมานั้นครบทุกทักษะแล้วองค์กรนั้นจะได้เปรียบองค์กรอื่น ๆ เป็นอย่างมาก

อ้างอิง : https://www.slideshare.net/imcinstitute/digital-transformation-platform